Kategorier
Collective Impact Samarbeten

Collective Impact 2- sammanfattning Struktur och arbetssätt

Den andra workshopen i Collecive Impact-serien ägde rum 4 maj. Sammanlagt 23 engagerade intressenter från 20 olika organisationer deltog.

Temat för dagen var att skapa bästa struktur och arbetssätt för samverkan.

Efter en kort inledning och sammanfattning av föregående workshop gick RISE igenom vilka delar som ett Collective Impact ska innehålla för att vara framgångsrikt:

 1. Börjar med en gemensam agenda/vision
 2. Gemensam metod för effektmätning
 3. Uppmuntrar till kontinuerlig kommunikation 
 4. Främjar ömsesidigt förstärkande aktiviteter 
 5. En stark organisatorisk ryggrad.

Här är bilderna som visades under workshopen för nerladdning:

Under workshopens andra del arbetade vi i en gemensam Mural där de fem olika arbetsgrupperna samlade sina tankar och idéer kring vilka olika delar som behöver vara på plats för ett verksamt samarbete i Biskopsgården samt. En sammanfattning av Muralen följer nedan:

Övning 1. Viktiga hållplatser för att uppnå ett verksamt CI Biskopsgården (tematiska arbetsgrupper) 

Lokal förankring  

 • Relationsbyggande, skapa förtroende/tillit på plats 
 • Medborgardialoger 
 • Plattform/fysisk gestaltning i området (tillgängliggöra en fysisk plats för möten redan idag) 
 • Skapa ett återkommande forum (Som folkhälsofrukostarna, öppen inbjudan/dagordning) 
 • Skapa förebildslista (förebilder och influensers som finns lokalt) 
 • Skapa ungdomsstyrelse 

Kommunikation  

 • Relationsbyggande  
 • Kommunikationsplan inre/yttre kärna 
 • Bjuda in fler aktörer till CI som vill förändra och förbättra (till dialog och samverkan)  
 • Skapa gemensam språkdräkt  
 • Strategiska samverkanssamtal mellan aktörerna  

Behovskartläggning/analys 

 • Identifiera lokala behov (I form av aktiviteter, insatser etc.) 
 • Identifiera resurs/ekonomiska behov  
 • Identifiera föreningar som vi behöver få med 
 • Kartlägga förväntningar 
 • Kartlägga samverkanspartners (både de som arbetar mot målgruppen men även aktörer som saknas) 
 • Bearbeta lista över aktörer och intressenter, passa ihop med individuella strategier och värderingar 

Styrgrupp/Processgrupp (dela upp i två grupper – styrgrupp strategisk, processgrupp operativ) 

 • Etablera/utse styr/processgrupp  
 • Årshjul av aktiviteter/steg 
 • Möjliggöra/koppla samman samverkan mellan olika initiativ  
 • Samverkansavtal, mellan aktörer involverade i CI 
 • Övergripande ryggrad/överenskommelse  
 • Överordnad processgrupp CI > mindre styrgrupper med fokus på prioriterade behovsområden/målgrupper  

Resurser & ekonomi 

 • Resursallokering (stärka redan etablerade initiativ)  
 • Skapa förutsättningar för föreningar att delta  
 • Finansiella samarbeten  
 • Budget 
 • Kompetensstöd (för att fylla aktörsgap mot specifika målgrupper) 

Övrigt 

 • Digital demokrati & digital social innovation (tillförlitligt system för att hantera idéer och förslag)  
 • Gemensam start (en ceremoni)  

Övning 2. Prioriterade hållplatser (vad vi bör göra först) – Hur, När, Vem 

Utse/bilda processgrupp 

HUR: Rösta in representanter från organisationer i Collective Agency 
NÄR: Q1 2022 
VEM: Samtliga aktörer i CI Biskopsgården genom en demokratiskt process 

Behovskartläggning 

HUR: Förstudie + medborgardialog 
NÄR: Q4 2021 
VEM: Bostadsbolagen + Västra Hissingen Basket 

Fysisk plats för möten  

HUR:  Bjud in till samarbete för att skapa en mötesplats, skriva en plan, Finansiera, Bemanna, Genomföra, Styra gemensamt, Koncept – bygga ett föreningscenter som stödfunktion för alla föreningar  
NÄR: Q1 2022 
VEM: Samverkansavtal med några i en kärngrupp 

Avtal med syfte & mål 

HUR:  
NÄR: Q1 – Q2 2022 
VEM: Processgrupp och aktörerna i CI  

Bjuda in fler aktörer 

HUR: WS (ungdomsråd, medborgarguider, civilsamhället) 
NÄR: 2021 
VEM: CI kollektivet/Processgruppen.